ارتباط با ما


آدرس: میدان امام خمینی – خیابان فردوسی – روبه رو سفارت آلمان – موزه بانک ملی ایران


تلفن های تماس:

021-60994035 (مدیریت داخلی)

021-60994037 (کارشناسان موزه)


فکس: 02160994032


سامانه پیامکی: 09121273767


ایمیل: museum@bmi.ir

میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، روبه رو سفارت آلمان، موزه بانک ملی

021-60994035