راهنمای بازدید


ساعت بازدید از موزه:
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 11:00 تا 16:00

میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، روبه رو سفارت آلمان، موزه بانک ملی

021-60994035