بازدید دانش آموزان دبیرستان دکتر افشار

#0
#1
#2
#3
دانش آموزان دبیرستان پسرانه دکتر افشار در تاریخ ١٣٩٨/٩/٥ از موزه بانک ملی ایران بازدید کردند، 
که در این بازدید با تاریخچه صنعت بانکداری در ایران و مسکوکات تاریخی ادوار مختلف و اسکناس های قدیمی آشنا شدند .

میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، روبه رو سفارت آلمان، موزه بانک ملی

021-60994035