بازدید جناب آقای جلیل شرکاء مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران

#0
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
جناب آقای جلیل شرکاء مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران پس از دیدار با مقام محترم مدیریت عامل بانک ملی ایران جناب آقای دکتر حسین زاده با استقبال جناب آقای اکبری وند مدیر روابط عمومی بانک ملی ایران در تاریخ 1398/09/20 از موزه بانک ملی ایران بازدید کردند، ایشان ضمن بازدید از اشیاء و گنجینه ی قدیمی بانک ملی ایران ازاقدامات صورت گرفته در خصوص تاسیس موزه فاخر بانک ملی ایران و حفظ این گنجینه ی با ارزش نیز قدردانی کردند.


میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، روبه رو سفارت آلمان، موزه بانک ملی

021-60994035