تابلو شاهزاده قاجاری و طاووس

#0
این تابلو در دوره قاجار و به کمک رنگ و روغن و با استفاده از تکنیک طلا کاری اجرا گردیده است. «سبک» هر دوره به‌طور عام روشی مشترک است که بر اجرای آثار هنری آن مقطع زمانی با اصول واحد و درک مشترک زیبایی شناختی حاکم است. از آنجا که جریان‌های هنری ایران و کشورهای شرقی را معمولاً به حکومت همان دوره نسبت می‌دهند، مجموع آثار خلق شده در دوره ی قاجار را «سبک قاجار» نامیده‌اند. هنرمند قاجار بخشی از این زیبایی را با رویت آثار اروپاییان درک کرد، و همین امر دلیل خلق برخی آثار به شیوه ی آنان است. این شیوه از زمان صفویه در ایران مرسوم شد و «فرنگی سازی» نام گرفت.


کلیدواژه : تابلو - قاجار - طلا کاری

میدان امام خمینی (ره) خیابان فردوسی جنوبی روبه روی سفارت آلمان موزه بانک ملی ایران

021-60994073 021-60994037