بازدید آقای فیلیپ تیبو سفیر فرانسه و خانم مریام پاواژو

#0
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
آقای فیلیپ تیبو سفیر فرانسه و خانم مریام پاواژو رایزن همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت فرانسه در ایران روز شنبه 1398/09/16 به موزه بانک ملی ایران آمدند و با استقبال جناب آقای عیسی زاده مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک ملی ایران از آثار ارزشمند این موزه، مسکوکات و اسکناس ها ، اشیاء کهن و اهدا شده به موزه از سوی بانک های بزرگ دنیا، نقاشی های مدرن ، آثار قلم زنی ، تاریخچه بانکداری و بانک ملی ایران و آثار معرق کاری بازدید کردند، همچنین از ساختمان سردار اسعد بختیاری نیز بازدید به عمل آمد و در همین محل جلسه رایزنی برای  برگزاری نمایشگاه های مشترک و همکاری های دوجانبه در زمینه صنعت بانک داری ، سکه و اسکناس انجام پذیرفت .
در پایان سفیر فرانسه با ابراز خوشنودی از این بازدید ، از فرصت فراهم شده برای آشنایی با تاریخچه بانکداری و بانک ملی ایران قدرانی کرد .

میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، روبه رو سفارت آلمان، موزه بانک ملی

021-60994035