بازدید تور گردشگری سفرنویس

#0
#1
#2
#3
#4
تور گردشگری سفرنویس روز چهارشنبه 1398/11/02 با حضور در موزه بانک ملی ایران  از آثار ارزشمند این موزه، اعم از مسکوکات و اسکناس ها ، آثار هنری و یادمان های اهدایی به بانک ملی از سوی بانک های بزرگ سراسر دنیا ، نقاشی های مدرن ، آثار قلم زنی ، تاریخچه بانکداری و ادوات و ابزارهای تاریخی و قدیمی بانکداری بازدید کردند.

میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، روبه رو سفارت آلمان، موزه بانک ملی

021-60994035