بازدید دبیرستان دخترانه ندای آزادی

#0
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
دانش آموزان دبیرستان دخترانه ندای آزادی در تاریخ ١٣٩٨/٩/٤ از موزه بانک ملی ایران بازدید کردند ، 
که در این بازدید با تاریخچه صنعت بانکداری در ایران و مسکوکات تاریخی ادوار مختلف و اسکناس های قدیمی آشنا شدند .

میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، روبه رو سفارت آلمان، موزه بانک ملی

021-60994035