بازدید آقای الکساندر مازیرکا دبیر اول سفارت روسیه

#0
#1
#2
#3
#4
#5
آقای الکساندر مازیرکا دبیر اول سفارت روسیه در ایران روز دوشنبه 1398/09/11 به موزه بانک ملی ایران آمد و از آثار ارزشمند این موزه ، نقاشی های مدرن و کلاسیک، مسکوکات و اسکناس ها ، اشیای قیمتی و کهن اهدا شده از سوی بانک های بزرگ دنیا، آثار قلمزنی، ادوات و ابزارهای تاریخی و قدیمی بانکداری و نیز اسناد معاملات بزرگ نگهداری شده در این موزه و همچنین آثار معرق کاری استاد آتش پنجه بازدید کرد، همچنین در این دیدار دوطرف برای برگزاری نمایشگاه های مشترک و همکاری های دوجانبه در زمینه صنعت بانکداری  ، سکه و اسکناس رایزنی کردند.
وی در پایان با ابراز رضایت از این بازدید ، برای فرصت فراهم شده جهت آشنایی با تاریخچه بانکداری ایران نیز قدرانی کرد .


میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، روبه رو سفارت آلمان، موزه بانک ملی

021-60994035